Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tang lễ của ông Riedl trang nghiêm và có nhiều quan chức cấp cao tham dự sau 15 giây